Whistleblowerordning

Bet25 og whistleblowerordningen

Whistleblowing har til formål at opdage alvorlige forseelser på en arbejdsplads eller i en virksomheds aktiviteter. Personer, der har mistanke om, at Bet25 eller nogen, der handler på Bet25's vegne, handler i strid med gældende lovgivning, interne politikker eller procedurer, er forpligtet til at rapportere denne forseelse. For at sikre en indberetters privatliv har Bet25 en ekstern og uafhængig whistleblowing kanal, der administreres af KPMG.

 Indberetninger i whistleblowing kanalen skal henvise til

1) indberetning i arbejdsrelateret sammenhæng af oplysninger om (mistanke om) forseelser, og 2) hvor der er en offentlig interesse i, at de kommer frem i lyset, eller 3) vedrørende (formodet) adfærd eller undladelse af at handle i strid med  EU-retten, dvs. EU-retten og dens retskilder.

 

Eksempler på ting, der kan rapporteres i whistleblowing-kanalen:

 • Alvorlig kriminel aktivitet
 • Svigrelateret kriminalitet (f.eks. urigtige oplysninger, brud på interne kontrolprocedurer, uretmæssig tilegnelse og brug af aktiver eller svig)
 • Overtrædelse af specifik lovgivning, såsom spilleloven, lov om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, databeskyttelsesforordningen, som 25SYV A/S er forpligtet til at overholde
 • Bestikkelse og korruption (såsom modtagelse eller bestikkelse)
 • Overtrædelser af konkurrencelovgivningen (f.eks. udveksling af prisfølsomme oplysninger, ulovligt samarbejde mellem konkurrenter) eller lovgivning om offentlige indkøb
 • Alvorlige trusler mod miljøet, sundheden og sikkerheden
 • Alvorlige overtrædelser af forbrugerlovgivningen
 • Alvorlige overtrædelser af lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og sikkerheden i net- og informationssystemer
 • Aktiviteter, der på anden måde betragtes som alvorlig, upassende adfærd, såsom diskriminerende arbejdspraksis, chikane og anden alvorlig, uetisk adfærd, såsom brug af børnearbejde, anden uretmæssig udnyttelse af arbejdskraft og krænkelser af menneskerettighederne
 • Anden alvorlig forseelse vedrørende væsentlige interesser eller enkeltpersoners liv og helbred

Alle indberetninger skal foretages i god tro, og der skal være rimelig grund til at antage, at oplysningerne om forseelsen er sande.

 

Eksempler på oplysninger, der skal vises i en rapport:

 • Dato, klokkeslæt og sted for begivenheden
 • Hvis det er relevant, oplysninger om indberetterens andel i den indberettede hændelse eller andre oplysninger om omstændighederne
 • Oplysninger om, hvordan hændelsen blev registreret
 • Navn og stilling på de berørte personer
 • Eventuelle vidner
 • Andre nyttige oplysninger til at forstå hændelsen og behandle rapporten

For at lette undersøgelsen er det godt, hvis rapporten er så specifik som muligt. Hvis de fremlagte oplysninger er for generelle, kan anmelder anmodes om at fremlægge yderligere oplysninger.

 

Følgende personer kan indberette i henhold til whistleblowing loven:

 • Ansat
 • Personer, der anmoder om eller søger arbejde
 • Personer, der søger eller arbejder frivilligt
 • Personer, der ansøger om eller gennemfører praktikophold
 • Personer, der på anden måde står til rådighed til at udføre eller udføre arbejde under en operatørs kontrol og ledelse
 • Selvstændige erhvervsdrivende, der søger eller udfører opgaver
 • Personer, der står til rådighed til at indgå i en virksomheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan
 • Aktionærer, der står til rådighed for at være eller er aktive i aktieselskabet
 • Personer, der har tilhørt en af ovennævnte kategorier af personer og har modtaget eller indhentet oplysningerne i løbet af den tid, de er i virksomheden

Klager og spørgsmål vedrørende f.eks. dårlig ledelse, alkohol- eller narkotikaproblemer, småtyveri på arbejdspladsen, mindre alvorlige arbejdsmiljøproblemer og lignende hændelser bør ikke indberettes i whistleblowing-kanalen.

Desuden bør personlige forseelser, der udelukkende berører dig, som udgangspunkt ikke indberettes i whistleblowingkanalen.

Klik her for at gå til whistleblowing-kanalen.